Chrzest Święty

przez |

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest na Mszy św. Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Niezbędne dokumenty:

wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
dane o rodzicach chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
karteczki z odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

CHRZESTNI

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem;
  • uczestniczy w życiu sakramentalnym;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).